Logo

【專題演講公告】110年4月29日(四)

 • 日期 : 2021-04-25
 • 點閱 : 324
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】110年3月18日(四)

 • 日期 : 2021-03-11
 • 點閱 : 347
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

經濟系專題討論邀請政大連賢明教授

 • 日期 : 2020-12-09
 • 點閱 : 501
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】109年11月25日(三)

 • 日期 : 2020-11-20
 • 點閱 : 585
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】109年10月22日(四)

 • 日期 : 2020-10-21
 • 點閱 : 509
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【職涯講座公告】10月15日(五)

 • 日期 : 2020-10-12
 • 點閱 : 557
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】109年10月15日(四)

 • 日期 : 2020-10-12
 • 點閱 : 468
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】109年10月8日(四)

 • 日期 : 2020-10-07
 • 點閱 : 496
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【職涯講座公告】9月25日(五)

 • 日期 : 2020-09-23
 • 點閱 : 384
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】109年9月24日(四)

 • 日期 : 2020-09-23
 • 點閱 : 423
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【創新與創業專題演講公告】5月22日(五)

 • 日期 : 2020-05-21
 • 點閱 : 587
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【職涯講座公告】4月24日(五)

 • 日期 : 2020-04-23
 • 點閱 : 608
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【職涯講座公告】4月23日(四)

 • 日期 : 2020-04-23
 • 點閱 : 606
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【創新與創業專題演講公告】4月17日(五)

 • 日期 : 2020-04-16
 • 點閱 : 576
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【職涯講座公告】4月15日

 • 日期 : 2020-04-15
 • 點閱 : 547
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【創新與創業專題演講公告】4月10日(五)

 • 日期 : 2020-04-09
 • 點閱 : 524
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【職涯講座公告】4月10日(五)

 • 日期 : 2020-04-08
 • 點閱 : 567
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】109年3月26日(四)

 • 日期 : 2020-03-25
 • 點閱 : 518
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im

Read More

【專題演講公告】109年3月12日(四)

 • 日期 : 2020-03-11
 • 點閱 : 517
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

【專題演講公告】108年1月2日(四)

 • 日期 : 2019-12-31
 • 點閱 : 568
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More