Logo

創意與創業專題演講公告

 • 日期 : 2017-03-03
 • 點閱 : 243
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im

Read More

3月2日(四)資管系演講

 • 日期 : 2017-03-01
 • 點閱 : 254
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

資管系第12屆專題聯合口試

 • 日期 : 2016-12-27
 • 點閱 : 290
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

12月27日(四)資管系演講

 • 日期 : 2016-12-23
 • 點閱 : 251
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

12月22日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-11-29
 • 點閱 : 276
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

12月15日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-11-29
 • 點閱 : 229
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

12月08日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-11-29
 • 點閱 : 253
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

12月01日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-11-29
 • 點閱 : 262
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

11月24日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-11-23
 • 點閱 : 306
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

11月17日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-11-03
 • 點閱 : 264
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

11月03日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-11-02
 • 點閱 : 247
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

10月27日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-10-26
 • 點閱 : 247
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

求職力系列講座

 • 日期 : 2016-10-13
 • 點閱 : 273
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

10月20日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-10-06
 • 點閱 : 268
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

10月6日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-10-04
 • 點閱 : 314
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

5月19日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-05-13
 • 點閱 : 382
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

5月13日(五)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-05-12
 • 點閱 : 336
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

5月5日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-04-26
 • 點閱 : 361
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

4月28日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-04-25
 • 點閱 : 344
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More

4月22日(四)東海資管系專題演講

 • 日期 : 2016-04-21
 • 點閱 : 452
 • 分類 : 演講公告、
 • 單位 : im
 

Read More